સી.આર.સી. કો.ઓર્ડિનેટરની ખાલી જગ્યા ભરવાની જાહેરાત અન્વયે ઓનલાઈન અરજી તા. ૨૨/૧૦/૨૦૧૯ સવારે ૮.૦૦ કલાકેથી કરી શકાશે.


KGBV Recruitment

    જિલ્લા વાર કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય (કેજીબીવી) ની વિગત દર્શાવતુ પત્રક
    જિલ્લા વાર વિષય વાર ખાલી રહેલ જગ્યાઓની વિગત દર્શાવતુ પત્રક
    Revised Guidelines for Implementation of Kasturba Gandhi Balika Vidhyalayas (KGBVs)

Sr. No. Post Name Last Date Advertisement Details Apply
1 વોર્ડન કમ હેડ ટીચર - નિવાસી (કેજીબીવી- ટાઈપ ૧ અને ૨) 25-july-2019 (23:59:00) View Details
2 આસી.વૉર્ડન - નિવાસી (કેજીબીવી- ટાઈપ ૧ અને ૨) 25-july-2019 (23:59:00) View Details
3 પૂર્ણ સમયના શિક્ષક (ગણિત-વિજ્ઞાન) - નિવાસી 25-july-2019 (23:59:00) View Details
4 પૂર્ણ સમયના શિક્ષક (સામાજીક વિજ્ઞાન) - નિવાસી 25-july-2019 (23:59:00) View Details
5 પૂર્ણ સમયના શિક્ષક (ભાષા) - નિવાસી 25-july-2019 (23:59:00) View Details
6 પૂર્ણ સમયના શિક્ષક (અંગ્રેજી) - નિવાસી 25-july-2019 (23:59:00) View Details
7 ખંડ સમયના શિક્ષક (એ.ટી.ડી) - બિન નિવાસી 25-july-2019 (23:59:00) View Details
8 ખંડ સમયના શિક્ષક (સી.પી.એડ) - બિન નિવાસી 25-july-2019 (23:59:00) View Details
9 ખંડ સમયના શિક્ષક (ગણિત-વિજ્ઞાન/કમ્પ્યુટર) - બિન નિવાસી 25-july-2019 (23:59:00) View Details
10 હિસાબનીશ - બિન નિવાસી (કેજીબીવી- ટાઈપ ૧ અને ૨) 25-july-2019 (23:59:00) View Details
11 વોર્ડન - નિવાસી (કેજીબીવી - ટાઈપ ૪) 25-july-2019 (23:59:00) View Details
12 આસી. વૉર્ડન - નિવાસી (કેજીબીવી - ટાઈપ ૪) 25-july-2019 (23:59:00) View Details